Villkor

Dessa köpvillkor gäller alla beställningar som köparen gör hos Barber of Sheffield Limited (även Barber DTS, Barber Medical och Barber Veterinary) och beskriver alla villkor i samband med säljarens tillhandahållande av varor till köparen. Genom att underteckna dessa villkor eller göra en beställning, bekräftar och samtycker köparen till att vara bunden av dem.

KÖPAREN BÖR SÄRSKILT OBSERVERA ANSVARSMEDDELANDET SOM ANGES LÄNGST NED I DESSA VILLKOR.

1. DEFINITIONER OCH TOLKNING

1.1. I dessa villkor:

är ”köparen” den person som säljaren förser varor till enligt ett avtal,

är ”villkoren” de köpvillkor som beskrivs i detta dokument,

är ”avtalet” ett avtal om säljarens försäljning av varor till köparen enligt dessa villkor,

är ”varor” de varor som säljaren ska leverera till köparen enligt överenskommelse i orderbekräftelsen,

är ”order” det köp av varor som gjordes av köparen från säljaren,

är ”orderbekräftelse” en skriftlig bekräftelse från säljaren till köparen (inklusive via e-post) när säljaren mottar en order som bekräftar att säljaren accepterar ordern,

är ”offert” den uppskattade leveranskostnaden för de varor som tillhandahålls av säljaren,

är ”säljaren” Barber of Sheffield Limited, ett företag registrerat i England och Wales (registreringsnummer: 03686945), och

är ”moms” den skattesats som gäller vid betalningstidpunkten enligt bestämmelserna i lagen om mervärdesskatt från 1994.

1.2. I dessa villkor:

1.2.1 används rubriker endast i identifierings- och indexeringssyfte och ska inte påverka strukturen eller tolkningen av dessa villkor,

1.2.2 ska ord i singularform även innefatta pluralbetydelsen och vice versa,

1.2.3 ska referenser till ”en person” inkludera naturliga personer, juridiska och icke-juridiska personer (oavsett om denna har en separat juridisk personlighet) och personens juridiska och personliga representanter, efterträdare och tillåtna förvärvare, och referenser till ”en part” ska innebära antingen säljaren eller köparen beroende på sammanhang och ”parter” ska betyda bådadera, och

1.2.4 kommer ordet ”inkluderar” användas utan begränsningar, såvida det inte är oförenligt i sammanhanget, och ”arbetsdagar” innebär alla dagar utom lördagar, söndagar och engelska helgdagar.

2. TILLÄMPNING

2.1 Dessa villkor ska uteslutande reglera och införlivas i varje avtal för försäljningen av varor av, eller på uppdrag av säljaren. De ska gälla i stället för, och råda över alla villkor som anges i eller hänvisas till i någon dokumentation som inlämnats av köparen, i korrespondens eller motsvarande, eller som underförstås av affärsseder, praxis eller tillvägagångssätt.

2.2 Köparens godkännande av leveransen av varorna ska betraktas som ett godkännande utan förbehåll.

2.3 En variant av dessa villkor är endast giltig om den tillhandahålls skriftligen och undertecknas av en direktör eller behörig representant för säljaren.

3. OFFERTER OCH ACCEPTANS

3.1 En offert som utfärdas av säljaren utgör inte ett erbjudande. Alla offerter utfärdas i enlighet med att inget avtal ska börja gälla förrän säljaren har skickat en orderbekräftelse. Säljaren förbehåller rätten att när som helst återkalla eller revidera offerten före säljarens acceptans av ordern. Alla offerter är giltiga under en period på 30 dagar från dess datum under förutsättning att säljaren inte tidigare har reviderat eller återkallat den.

3.2 Varje order eller acceptans av en offert för varor av köparen ska betraktas som att köparen erbjuder att köpa varor som omfattas av dessa villkor.

3.3 Säljarens acceptans av köparens order ska endast gälla om säljaren tillhandahåller köparen med en orderbekräftelse som undertecknats av en behörig representant för säljaren. Säljaren har rätt att när som helst annullera ordern och utfärda en återbetalning fram tills det att varorna har fraktats.

3.4 Köparen ska säkerställa att villkoren för hens order är fullständiga och korrekta.

4. BESKRIVNING

4.1 Antalet och beskrivningen av varorna ska anges i orderbekräftelsen.

4.2 Alla framställningar av varorna ska inte gälla om inte en skriftlig överenskommelse har gjorts och undertecknats av en direktör eller en auktoriserad representant för säljaren. Köparen bekräftar att hen inte har förlitat sig på något uttalande, löfte eller representation som gjorts eller tillhandahållits av eller på uppdrag av säljaren som inte anges i avtalet.

4.3 Alla prover, ritningar, designer, beskrivande material, specifikationer, uppgifter om vikt och mått samt reklam som har utfärdats av säljaren tillhandahålls för att ge en ungefärlig uppfattning om varorna som beskrivs i dem. De ska inte ingå i avtalet och är inte en försäljning genom prov. Säljaren är inte ansvarsskyldig för några fel, förbiseenden eller andra defekter på teckningar, designer eller specifikationer som inte förbereds av säljaren.

4.4 Det är köparens ansvar att säkerställa att varorna är ändamålsenliga. Säljaren ger inga intyganden eller garantier om att varorna är lämpliga för särskilda ändamål.

5. KÖPARENS SKYLDIGHETER

5.1 Köparen ska:

5.1.1 säkerställa att hen strikt följer alla instruktioner och riktlinjer som utfärdats av varornas tillverkare, inklusive förvaringen, användningen och, om tillämpligt, testningen av varorna,

5.1.2 inspektera varorna direkt vid mottagandet för att säkerställa att alla förseglingar och säkerhetsförpackningar inte har skadats under leverans,

5.1.3 alltid följa alla lagar och riktlinjer om god praxis under användningen och tillämpningen av varorna,

5.1.4 förvissa sig om att varorna är lämpliga för köparens ändamål och avsedda användning,

5.1.5 erhålla alla lämpliga medgivanden från individer som hen tillämpar varorna på, eller säljer varorna till, samt uppmärksamma dem om varornas eventuella hälsorisker eller bieffekter före användning, och

5.1.6 ta kontakt med tillverkaren av varorna om hen är orolig för varorna eller användningen, förvaringen och/eller sammansättningen av varorna. Företaget kan vid behov förse köparen med tillverkarens kontaktuppgifter för detta ändamål.

5.2 Köparen ska gottgöra företaget och hålla det skadelöst från och mot alla anspråk, ansvar, förluster och fordringar som uppstår om köparen skulle överträda detta villkor 5.

6. PRIS

6.1 Såvida inte säljaren skriftligen eller på annat sätt har avtalat om detta i orderbekräftelsen ska priset för varorna vara det pris som anges i säljarens publicerade prislista som var aktuell vid tidpunkten för frakt. I händelse av att ett tekniskt fel skulle påverka det pris som anges på webbplatsen kommer köparen att underrättas om att ordna med en ytterligare betalning eller återbetalning för att täcka prisskillnaden för det utbetalade beloppet.

6.2 Säljaren kan när som helst före leveransen av varorna: (a) annullera rabatter från sina originalpriser, och/eller (b) ändra priser med hänsyn till inflation, kostnadsökningar inklusive kostnaden för varor, material, transport, arbetskraft eller omkostnader, samt ökningen eller införandet av eventuell skatt, tull eller andra avgifter.

6.3 Såvida inte annat anges ska moms och all annan skatt eller tullavgifter som betalas av köparen, samt alla kostnader eller avgifter i samband med paketering, last, avlastning, transport och försäkring läggas till i priset.

7. BETALNINGSVILLKOR
7.1 Betalningen av priset för varorna ska ske i förväg och före leverans av varorna, såvida inte annat skriftligen överenskommits.

7.2 Ingen betalning ska anses ha mottagits förrän säljaren har mottagit godkända medel.

7.3 Köparen ska utfärda alla betalningar som ingår i ett avtal i sin helhet utan några avdrag, antingen genom avräkning, genkäromål, rabatt, prisminskning eller annat, såvida inte köparen har ett giltigt domstolsbeslut som kräver ett belopp som motsvarar ett sådant avdrag som ska betalas av säljaren till köparen.

7.4 Oavsett avtal har säljaren rätt att avräkna alla belopp som hen är skyldig köparen mot alla belopp som köparen är skyldig säljaren.

7.5 Alla betalningar som ska betalas till köparen enligt avtalet ska förfalla direkt vid dess upphörande, utan avseende på andra bestämmelser.

7.6 I händelse av att köparen inte betalar det belopp som hen är skyldig säljaren enligt avtalet förbehåller säljaren sig rätten att: (a) upphäva tillhandahållandet av varor till köparen, och/eller (b) begära en räntesats på fem procent. (5 %) över Bank of Englands aktuella basutlåningsränta som tas ut dagligen från betalningens förfallodatum till det att säljaren bekräftar att det fullständiga beloppet har mottagits (inklusive upplupen ränta), före eller efter eventuell dom.

7.7 All kreditgivning som beviljas till köparen kan när som helst ändras eller återkallas.

7.8 Om säljaren anser att köparens kreditvärdighet försämras före leveransen av varorna kan säljaren kräva fullständig eller delvis betalning av priset före leverans, eller att köparen tillhandahåller en försäkran om betalningssäkerhet i en form som accepteras av säljaren.

8. LEVERANS

8.1 Leverans- eller fraktdatumen som anges i en offert, orderbekräftelse eller annat är endast en uppskattning och är inte avtalsenlig. Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen att leverera på ett särskilt/särskilda datum. Leveranstiden är inte en väsentlig del av ett avtal och ska inte ske genom delgivning av något meddelande. Om inga leveransdatum specificeras ska leveransen ske inom en rimlig tid.

8.2 Leveransen ska ske till leveransadressen som anges i orderbekräftelsen, såvida inte annat har överenskommits med säljaren skriftligen.

8.3 Köparen ska vid leveranstidpunkten och på egen bekostnad tillhandahålla adekvat och lämplig utrustning och manuell arbetskraft för att avlasta varorna. Köparen är ensamt ansvarig för avlastningen av varorna vid leverans. Köparen ska gottgöra säljaren för alla förluster, skulder och kostnader som uppstår som ett resultat av säljaren eller hens underleverantörers assistans vid avlastningen eller avlägsnandet av köparens varor vid leveranstidpunkten.

8.4 Med förbehåll för andra bestämmelser i dessa villkor ska säljaren inte hållas ansvarig för några uteblivna leveranser på särskilda datum, och inga förseningar ska ge köparen rätten att upphäva eller upphäva ett avtal, såvida inte förseningen överstiger 60 dagar.

8.5 Om köparen av någon anledning vägrar eller misslyckas att ta emot varor när de är redo att levereras, eller misslyckas att vidta lämpliga åtgärder för att leverera varorna, har säljaren rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan, bortskaffa varorna enligt säljarens beslut, och återgälda alla förluster eller extra kostnader som uppstått som ett resultat av en sådan vägran eller misslyckande från köparen (inklusive lagringskostnader fr.o.m leveransens förfallodatum).

8.6 Kvantiteten för varuleveranser som registreras av säljaren vid frakt från säljarens anläggningar ska vara avgörande bevis för den kvantitet som erhålls av köparen vid leverans, såvida inte köparen kan tillhandahålla avgörande bevis om motsatsen.

8.7 Säljaren kan avgöra om varorna ska levereras som en eller flera delar. Varje del ska faktureras och betalas i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Varje del ska behandlas som ett separat avtal och ingen annullering eller upphörande av ett avtal i samband med en del ska ge köparen rätten att vägra eller upphäva ett annat avtal eller del.

8.8 Köparen ska kontrollera och testa varorna direkt vid mottagandet och före tillämpningen av någon process för att använda, ändra, behandla eller på annats sätt ändra varorna. Om köparen misslyckas med att kontrollera och testa varorna i enlighet med villkor 8.8 ska säljaren, trots de andra bestämmelserna i dessa villkor, inte omfattas av något ansvar gentemot köparen beträffande varufel.

9. RETURER OCH MISSLYCKAD LEVERANS ELLER UNDERLEVERANS

9.1 Beställningar kan endast annulleras och/eller varor kan endast returneras efter säljarens eget gottfinnande. Om säljaren godkänner en sådan begäran krediteras priset för dessa varor (om de redan har betalats) till 90 % av det ursprungliga faktureringsvärdet. Om betalningen inte har gjorts är köparen endast ansvarig för 10 % av inköpspriset.

9.2 Köparen medger och samtycker till att vissa varor (inklusive tatueringsbläck) inte kan returneras och inte kan återbetalas.

9.3 Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen för:

9.3.1 uteblivande leverans, såvida inte köparen underrättar säljaren om en fordran inom tre dagar fr.o.m datumet på säljarens faktura,

9.3.2 underlevererad kvantitet, såvida inte köparen underrättar säljaren om en fordran inom tre dagar efter mottagandet av varorna, och

9.3.3 skada på eller förlust av varor eller någon del av dem under transport (om varorna transporteras av säljarens egen transport eller av ett transportföretag på säljarens vägnar), såvida inte köparen inom tre dagar från mottagandet av varorna eller det förväntade leveransdatumet meddelar säljaren om en fordran,
och om köparen gör ett giltigt anspråk enligt detta villkor 9.3 är köparens enda gottgörelse och säljarens enda skyldighet att åtgärda eventuella brister eller uteblivna leveranser.

10. RISK OCH TITEL

10.1 Köparen bär risken för varorna fr.o.m leveranstillfället. Från leveranstillfället och till dess att äganderätten till varorna övergår till köparen i enlighet med villkor 10.1, ska köparen försäkra varorna mot alla risker för deras fulla värde.

10.2 Utan avseende på leverans och risktagande får äganderätten till varorna inte övergå till köparen förrän: (a) leverans, och (b) säljaren har mottagit hela beloppet (i godkända medel): (i) det överenskomna priset för varorna (tillsammans med upplupen ränta) och (ii) alla andra belopp som köparen är skyldig säljaren enligt ett avtal.

10.3 Till dess att äganderätten till varorna har övergått till köparen har köparen varorna under förvaltning och ska:

10.3.1 inte skiljas från varorna i besittning (på annat sätt än i enlighet med villkor 10.6),

10.3.2 hålla varorna fria från alla avgifter, kvarhålla dem eller lagra och förvara varorna (utan kostnad för säljaren) separat från alla andra varor från köparen eller en tredje part på ett sådant sätt att de lätt kan identifieras som säljarens egendom,

10.3.3 inte förstöra, deformera eller otydliggöra någon märkning eller förpackning till eller i samband med varorna,

10.3.4 kontrollera att varorna är i tillfredsställande skick,

10.3.5 ge säljaren information om varorna som säljaren ibland kan kräva, och

10.3.6 omedelbart meddela säljaren om någon av de uppsägningshändelser som anges i villkor 13.2 inträffar.

10.4 Säljaren förbehåller sig rätten att återinneha och återförsälja de varor som säljaren har behållit äganderätten till. Säljarens samtycke till köparens innehav av varorna och alla rättigheter som köparen kan behöva för att ta varorna i besittning ska under alla omständigheter upphöra när någon av de händelser som anges i villkor 13.2 inträffar.

10.5 Köparen ger säljaren, dess ombud och anställda en oåterkallelig rätt och licens att tillträda i köparens lokaler med eller utan fordon under normal arbetstid i syfte att inspektera och/eller återbesitta varor till vilka köparen har behållit äganderätten. Denna rätt och licens ska fortsätta att gälla utan avseende på uppsägningen av ett avtal, oavsett skäl, och påverkar inte säljarens upplupna rättigheter enligt ett avtal eller på annat sätt.

10.6 Medan köparen besitter varorna med säljarens medgivande (men inte på annat sätt) kan köparen enligt den löpande affärsverksamheten sälja varorna, eller nya produkter, eller produkter som tillverkats med varorna innan äganderätten till varorna övergår till köparen, förutsatt att:

10.6.1 liksom mellan köparen och hens kund, säljer köparen varorna som uppdragsgivare och köparen är inte och har inte rätt att förbinda säljaren i något avtalsförhållande med eller ansvar gentemot underköparen, kunden eller någon annan person,

10.6.2 liksom mellan säljaren och köparen, säljer köparen varorna under förvaltning som en representant för säljaren,

10.6.3 köparen innehar en sådan del av försäljningsintäkterna att de motsvarar det belopp köparen är skyldig säljaren på förtroende av säljaren, och beblandar inte sådana intäkter med andra pengar eller betalar in dem till ett övertrasserat bankkonto, och

10.6.4 utan avseende på en avtalad kredittid för betalning av priset på varorna, ska köparen omedelbart efter mottagandet betala försäljningsintäkterna till säljaren.

10.7 Utan avseende på bestämmelserna i detta villkor 10.1 får säljaren: (a) väcka talan mot köparen för priset på varorna om köparen inte betalar beloppet på förfallodagen, även om äganderätten till varorna inte har överförts till köparen, och (b) genom meddelande till köparen, när som helst efter leverans överlämna äganderätten till varorna till köparen med verkan fr.o.m meddelandets datum.

10.8 I händelse av uppsägningen av ett avtal ska säljarens rättigheter fortsätta att gälla enligt detta villkor 10.1.

11. GARANTI OCH ANSVAR

11.1 Säljaren garanterar att varorna är av tillfredsställande kvalitet vid leveranstillfället, men företaget ansvarar inte för någon användning eller lagring av varorna av köparen på annat sätt än i enlighet med deras instruktioner.

11.2 Om köparen önskar göra anspråk enligt den garanti som anges i villkor 11.1 ska köparen skriftligen meddela säljaren inom 30 dagar efter det att varorna levererats (eller vid en ursprunglig defekt, inom 30 dagar efter upptäckten av defekten). Om köparen gör ett giltigt anspråk enligt villkor 11.1 ska köparen (i förekommande fall) returnera de defekta varorna till säljaren på egen bekostnad. Säljaren ska testa och kontrollera dem och om säljaren accepterar ansvar under villkor 11.1 är köparens enda gottgörelse och säljarens enda skyldighet att, efter säljarens möjlighet, ersätta eller reparera skadade eller defekta varor, eller att återbetala priset på sådana varor.

11.3 Säljaren kommer att meddela köparen, i den mån hen kan, om alla garantiförmåner och försäkringar som tillhandahållits av tillverkaren av varorna till säljaren.

11.4 Säljaren ansvarar inte för garantiöverträdelserna i villkor 11.1 om köparen använder varorna efter att ett sådant meddelande utfärdats, eller ändrar eller reparerar varorna utan säljarens medgivande.

11.5 Alla villkor, garantier och bestämmelser som uttrycks eller antyds i förordningar eller andra lagar avseende varorna (utom de villkor som anges i avsnitt 12 i köplagen från 1979) är undantagna från avtalet i den utsträckning som tillåts enligt lag.

11.6 Med förbehåll för villkoren 11.7 och 11.8 ska säljarens sammanlagda ansvar gentemot köparen enligt dessa villkor under inga omständigheter överstiga värdet på den order som ansvarsskyldigheten avser.

11.7 Inget i dessa villkor utesluter eller begränsar säljarens ansvar: (a) för dödsfall eller personskador som orsakas av säljarens försumlighet, (b) för bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning, (c) brott mot den underförstådda termen i avsnitt 12 i Sale of Goods Act 1979, eller (d) för varje ärende som det skulle vara olagligt för säljaren att frånsäga sig eller försöka frånsäga sitt ansvar.

11.8 Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen för: (a) indirekt, tillfälligt, särskilt eller påföljande ansvar, oavsett typ, (b) förlust av eller skada på vinster, (c) förlust av förväntade vinster, (d) förlust av eller skada på goodwill, (e) förlust av affärer eller affärsmöjligheter, (f) förlust av intäkter, (g) förlust av eller skada på anseende, eller (h) förlorad hanteringstid.

11.9 De undantag och begränsningar som anges i detta villkor 11 ska utesluta och begränsa säljarens fullständiga ansvar gentemot köparen med hänsyn till alla ärenden som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor, oavsett om det gäller avtal, skadeståndsskyldighet (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad plikt eller annat.

12. FORCE MAJEURE

Om säljaren förhindras, hindras eller försenas från att leverera varorna i enlighet med dessa villkor genom en händelse som är utanför säljarens rimliga kontroll, inklusive terroristhandlingar, uppror, upplopp, civil oro och militära åtgärder av någon lokal, regional eller nationell myndighet, brand, översvämning, jordbävning, storm och andra naturkatastrofer, industriverksamhet, strejker och lockout, blockering eller embargo, eller fel eller förseningar i strömförsörjning, bränsle, transport, utrustning, telekommunikationssystem, internet eller andra varor och/eller tjänster (inklusive material från en tredje part) kan säljaren, efter eget gottfinnande: (a) avbryta leveranser under omständigheternas gång, (b) om säljaren inte har tillräckliga lager för att uppfylla sina åtaganden, fördela tillgängliga lager mellan sina kunder efter eget beslut, eller (c) omedelbart säga upp avtal som påverkas av omständigheterna genom skriftligt meddelande till köparen, och säljaren kommer inte att ansvara för eventuella förluster eller skador som köparen åsamkats som ett resultat av detta.

13. UPPSÄGNING
13.1 Under eller när som helst efter det att någon av händelserna i villkor 13.2 inträffat, kan säljaren: (a) stoppa alla varor under transport, (b) avbryta ytterligare leveranser till köparen, (c) utöva sina rättigheter enligt villkor 10.1, och/eller (d) säga upp alla avtal med köparen med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till köparen.

13.2 Händelserna inkluderar:

13.2.2 om köparen bryter mot en skyldighet enligt ett avtal med säljaren, eller

13.2.3 köparen förhandlar eller ingår ett avtal med sina fordringsägare, blir föremål för ett frivilligt arrangemang, ett system för arrangemang, konkursförvaltning, förvaltning, likvidation, konkurs eller likvidation, kan inte betala sina skulder eller på annat sätt blir insolvent eller föremål för utmätning, verkställande, insolvens eller konkurser eller liknande förfaranden eller händelser, vare sig i Storbritannien eller på annan plats.

13.3 Vid uppsägning av avtal enligt villkor 12 eller villkor 13.1 ska köparen omedelbart betala eventuella skulder och säljaren befrias från ytterligare skyldighet att leverera varor till köparen enligt avtalet.

14. MEDDELANDEN
14.1 Ett meddelande enligt eller i samband med ett avtal ska vara skriftligt och ska levereras personligen, eller sändas genom rekommenderat eller registrerat brev, eller skickas via fax till den andra parten på dess senast kända adress eller faxnummer.

14.2 Om det inte finns bevis för att ett meddelande mottagits tidigare anses meddelandet ha delgetts: (a) om det lämnas personligen, när det lämnas till den adress som avses i punkt 14.1, (b) om det sänds genom spårad eller registrerad leverans två arbetsdagar efter det att det har postats (exklusive dagen det postas), eller (c) om det skickas per fax en arbetsdag före kl. 17.00 vid tidpunkten för överföringen och i annat fall nästa arbetsdag.

15. ALLMÄNT
15.1 Såvida inte annat anges i dessa villkor utgör ett avtal (och alla handlingar som anges i det) den fullständiga överenskommelsen mellan parterna avseende dess innehåll och ersätter alla tidigare framställningar, meddelanden, förhandlingar och överenskommelser gällande avtalets syfte. Ingen part har förlitat sig på någon garanti eller representation förutom det som uttryckligen anges i avtalet.

15.2 Köparen får inte överlåta eller överföra eller utge sig för att överlåta eller överföra någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt ett avtal, utan att först ha erhållit säljarens skriftliga medgivande. Säljaren kan överlåta ett avtal eller någon del av det till en annan person.

15.3 Om något villkor i ett avtal (eller en del av ett villkor) visas vara ogiltigt, ogenomförbart eller olagligt av en domstol eller ett administrativt organ inom behörig jurisdiktion ska övriga villkor fortsätta att gälla. Om ett ogiltigt, ogenomförbart eller olagligt villkor i ett avtal skulle vara giltigt, verkställbart eller lagligt om någon del av avtalet skulle strykas, ska villkoret gälla med alla ändringar som är nödvändiga för att verkställa parternas kommersiella avsikt.

15.4 Inget i ett avtal är avsett att ge någon person rätten att genomdriva något villkor i ett avtal som den personen inte skulle ha haft utan avtalslagen (tredje parters rättigheter) från 1999.

15.5 Säljarens underlåtelse att utöva eller fördröja säljarens utövande av någon rättighet, befogenhet eller gottgörelse som tillhandahålls genom ett avtal eller enligt lag utgör inte ett avstående från en sådan rättighet, makt eller gottgörelse eller ett avstående från andra rättigheter, befogenheter eller gottgörelser. Inget enskilt eller delvist utövande av en rättighet, makt eller gottgörelse som tillhandahålls genom ett avtal ska hindra ytterligare utövande av rättigheten, makten eller gottgörelsen eller utövande av en annan rättighet, makt eller gottgörelse.

15.6 Alla säljarens rättigheter eller gottgörelser enligt ett avtal påverkar inte några av säljarens andra rättigheter eller gottgörelser, oavsett om de ingår i avtalet eller inte.

15.7 Ett avtal regleras av, och ska tolkas i enlighet med, lagarna i England och Wales och domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv behörighet att höra och besluta om alla processer eller förfaranden och lösa eventuella tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med ett avtal.

16. ANVÄNDARVILLKOR FÖR ”ADVICE HUB”

16.1 Advice Hub (”hubben”) är ett öppet forum för användare av webbplatsen [https://www.barberdts.com/uk/] där de har möjligheten att påbörja, och lämna kommentarer eller meddelanden i diskussioner om tatueringsråd.Användare måste vara minst 18 år gamla.

16.2 Även om hubben är avsedd att vara ett informellt forum där användare kan dela erfarenheter och råd, är det tillhandahållna innehållet endast avsett som allmän information. Det är inte avsett att ge råd som du bör förlita dig på utan ytterligare utredning. Du måste söka professionella eller specialiserade råd innan du vidtar eller avstår från någon åtgärd till följd av innehållet som läggs upp i hubben.

16.3 Vi strävar efter att kontrollera allt innehåll innan vi beslutar om vi kommer att publicera det, men vi är inte skyldiga att göra det. Allt innehåll som skickas in kommer inte att publiceras om, eller kommer att tas bort om det senare blir uppenbart att, det innehåller:

16.3.1 personliga attacker eller trollattacker,

16.3.2 olagligt eller olämpligt innehåll, inklusive hänvisningar till överdriven konsumtion av alkohol eller användning av förbjudna preparat,

16.3.3 suggestivt eller sexuellt innehåll,

16.3.4 sexistiskt, rasistiskt, homofobiskt eller transfobiskt innehåll,

16.3.5 innehåll som kan uppmuntra till eller framdriva våld, inklusive referenser till terrorism,

16.3.6 en formulering, instruktion eller råd som kan orsaka skada,

16.3.7 personuppgifter eller konfidentiell information,

16.3.8 överträdelser eller intrång i tredje parters rättigheter,

16.3.9 en person som utger sig för att vara någon annan,

16.3.10 olämpligt, stötande eller hotfullt språk, inklusive men inte begränsat till svordomar, eller

16.3.11 skräppost, inklusive men inte begränsat till annonser och länkar till externa webbplatser (om inte dessa länkar har laglig anknytning till tillåtet innehåll).

16.4 Användare som skickar in innehåll för granskning som konsekvent bryter mot standarderna i 17.3 kommer att förbjudas att skicka in innehåll i framtiden. I allvarliga fall förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder.

16.5 Om du vill klaga på innehåll som lagts upp av våra användare ska du skicka ett e-postmeddelande till oss på: [email protected], så undersöker vi saken direkt. Tyvärr kan vi inte garantera en svarstid, men vi strävar alltid efter att återkomma till dig så fort som möjligt.

16.6 För att kunna skicka innehåll till oss måste du tillhandahålla din fråga, ditt ärende eller din kommentar, visningsnamn (som inte bör vara ditt riktiga namn) och e-postadress. När du tillhandahåller denna information kan du även samtycka till att få erbjudanden från oss via e-post. Du kan avprenumerera på denna typ av kommunikation genom att skicka ett e-postmeddelandet till: [email protected].

16.7 Vi kommer endast att använda dina personliga data i enlighet med den brittiska dataskyddslagen. Du kan få åtkomst till vår sekretesspolicy via denna länk: https://www.barberdts.com/se/privacy_policy

16.8 Innehåll som skickas in för granskning på en arbetsdag (dvs. måndag till fredag, men med undantag för brittiska helgdagar) kommer, om det godkänns, att läggas upp inom 48 timmar efter mottagandet. Innehåll som skickas in för granskning någon annan dag än en arbetsdag (dvs. lördagar, söndagar och helgdagar), kommer, om det godkänns, att läggas upp inom 4 dagar efter mottagandet.

16.9 Om du vill ta bort en diskussion som du har påbörjat ska du kontakta oss på e-postadressen ovan. Vi kommer att behandla alla förfrågningar enskilt. Observera dock att vi i allmänhet inte tar bort hela diskussioner eftersom det skulle innebära att andra användares innehåll tas bort.


16.10 Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats gör vi inga utfästelser eller ger garantier om, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att det innehåll som publiceras på hubben är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

16.11 Även om vi kontrollerar allt innehåll som publiceras på hubben, representerar inte de åsikter eller värderingar som användarna på vår webbplats uttrycker nödvändigtvis våra egna åsikter eller värderingar.

16.12 När du använder en funktion som gör det möjligt för dig att överföra innehåll till vår webbplats, eller att kontakta andra användare på vår webbplats, garanterar du att alla sådana bidrag uppfyller de innehållsstandarder som anges i punkt 17.3. Du är ansvarsskyldig till oss och gottgör oss för eventuella brott mot denna garanti.

16.13 Genom att skicka in innehåll ger du oss automatiskt en världsomfattande, royaltyfri, evig, icke-exklusiv licens att använda, reproducera, distribuera och på annat sätt utnyttja innehållet (helt eller delvis) som vi, efter eget gottfinnande, anser lämpligt. Vi kan utöva denna befogenhet i alla format, medier eller tekniker.

16.14 Med förbehåll för de rättigheter och licenser som du beviljar oss i enlighet med punkt 17.14, behåller du alla dina rättigheter, din äganderätt och ditt intresse för ditt inskickade innehåll. Detta innebär att upphovsrätten till ditt innehåll kommer att förbli din och att du kan fortsätta att använda materialet hur du vill, inklusive att låta andra använda det.

16.15 Du samtycker till att du inte kommer att skicka in något innehåll som skyddas av upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, moralisk rätt, eller annan rättighet som ägs av en tredje part utan uttryckligt tillstånd av ägaren till respektive rättighet. Du är ensam ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av att du inte har fått sådant tillstånd, eller annan skada som uppstår till följd av innehåll som du skickar in och du kommer att gottgöra oss för eventuella anklagelser om intrång.

16.16 Vi har rätt att lämna ut din identitet till alla tredje parter som hävdar att allt innehåll som läggs upp eller överförs av dig till vår webbplats utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller rättighet till integritet.

16.17 Du är ensam ansvarig för att säkra och säkerhetskopiera ditt innehåll.

16.18 Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, utfästelser eller andra villkor som kan gälla för hubben eller något innehåll i den.

16.19 I den utsträckning som tillåts enligt lag är vi inte ansvarsskyldiga gentemot dig för förlust eller skada, vare sig det gäller avtal, skadeståndsskyldighet (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller annat (även om det kan förutses) som uppstår under eller i samband med användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats eller användning av, eller beroende av, något innehåll som visas på vår webbplats.

16.20 Observera att vi endast tillhandahåller hubben för privat bruk. Du samtycker till att inte använda hubben för kommersiella ändamål eller affärsändamål, och vi är inte ansvarsskyldiga gentemot dig för förlust av vinster, försäljningar, affärer, intäkter, förväntade besparingar, affärsmöjligheter, affärsvärde eller anseende, indirekta skador eller följdskador, eller verksamhetsavbrott. Detta påverkar inte köparens rättigheter enligt våra villkor.

ANSVARSMEDDELANDE – BARBER DTS TATTOO SUPPLIES


Säljaren levererar endast produkter till handelskunder som är godkända tatueringsstudior och piercingstudior. Om köparen agerar som en individ eller en annan entitet ska du inte göra en beställning hos leverantören. Det är köparens ansvar att se till att hen har en giltig registrering innan en beställning görs hos leverantören. Köparen kanske är medveten om att bläckprodukter har blivit föremål för en närmare granskning den senaste tiden, med viss spekulation om att vissa bläckprodukter kan innehålla kemikalier och ämnen som kan vara skadliga för människor. Säljaren fortsätter att noga följa riktlinjerna och råden gällande detta ämne och kommer aldrig att leverera några produkter som innehåller ämnen som är förbjudna i Storbritannien. Säljaren har ett nära samarbete med sina leverantörer för att säkerställa att de produkter som säljs är säkra att använda. Säljaren har åtagit sig att se till att alla produkter som säljs är av hög kvalitet och säkra för de ändamål de är avsedda att användas för, men säljaren kan inte garantera att produkterna som säljs är helt utan risk för hälsan. Det är köparens ansvar att se till att hen uppfyller alla lagar och bästa praxis när det gäller användning och tillämpning av bläckprodukter, och att köparen är helt tillfredsställd med att bläckprodukterna är säkra att använda på huden. Köparen bör utföra lämpliga tester på alla individer innan bläckprodukter tillämpas, samt utföra rutinmässiga batchtester på bläckprodukter för att kontrollera deras kvalitet. Det är även köparens ansvar att uttryckligen uppmärksamma sina kunder om de potentiella risker som är förknippade med bläckprodukter, och säljaren rekommenderar att köparen begär skriftligt medgivande från sina kunder innan hen levererar bläckprodukter till dem. Säljaren kan förse köparen med ett exempel på en medgivandeblankett för en liten avgift. Om köparen befinner sig utanför Storbritannien måste köparen se till att hen följer alla relevanta lagar och riktlinjer för bästa praxis i den jurisdiktion där köparen är verksam. Genom att göra en beställning hos säljaren samtycker köparen till att gottgöra säljaren och hålla säljaren skadeslös från och mot alla anspråk, skulder, förluster och krav som uppstår på grund av att köparen bryter mot de skyldigheter som anges i denna ansvarsfriskrivning. Om köparen har några frågor om produkternas tillämpning, användning eller säkerhet rekommenderar säljaren att köparen kontaktar tillverkaren.