ZASADY I WARUNKI

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zamówień, które kupujący składa z Barber of Sheffield Limited (działająca jako Barber DTS, Barber Medical i Barber Veterinary) i określa wszystkie warunki w odniesieniu do sprzedawcy dostarczającego towary do kupującego. Podpisując niniejsze Warunki lub składając zamówienie, kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest nimi związany.

ZWRACA SIĘ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ KUPUJĄCEGO NA ZAWIADOMIENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W DOLNEJ CZĘŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych Warunkach:

"Kupujący" oznacza osobę, której Sprzedawca ma dostarczyć Towary zgodnie z Umową;

"Warunki" oznaczają zasady i warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie;

"Umowa" oznacza umowę sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, zawierającą niniejsze Warunki;

"Towary" oznaczają towary, które Sprzedający ma dostarczyć Kupującemu zgodnie z ustaleniami zawartymi w Potwierdzeniu Zamówienia;

"Zamówienie" oznacza każde zamówienie zakupu złożone przez Kupującego na zakup Towarów od Sprzedającego;

"Potwierdzenie Zamówienia" oznacza pisemne potwierdzenie od Sprzedającego dla Kupującego (w tym pocztą elektroniczną) po otrzymaniu przez Sprzedającego Zamówienia, że Sprzedający akceptuje Zamówienie;

"Wycena" oznacza szacunkowy koszt dostarczenia Towarów podany przez Sprzedającego;

"Sprzedający" oznacza Barber of Sheffield Limited, spółkę założoną w Anglii i Walii (numer rejestracyjny: 03686945); oraz

"VAT" oznacza podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w momencie danej dostawy, naliczany zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 1994 roku.

1.2 W niniejszych Warunkach:

1.2.1 nagłówki służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i indeksacyjnym i nie mają wpływu na konstrukcję lub interpretację niniejszych Warunków;

1.2.2 wyrazy oznaczające znaczenie liczby pojedynczej obejmują znaczenie liczby mnogiej i odwrotnie;

1.2.3 odniesienia do "osoby" obejmują osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (niezależnie od tego, czy posiadają one odrębną osobowość prawną) oraz prawnych i osobistych przedstawicieli tej osoby, jej następców i dozwolonych cesjonariuszy oraz odniesienia do "strony" oznaczają albo Sprzedającego, albo Kupującego, zgodnie z wymogami kontekstu, a "strony" oznaczają obie te osoby; oraz

1.2.4 słowo "w tym" będzie interpretowane bez ograniczeń, chyba że jest to niezgodne z kontekstem, a "dni robocze" to wszystkie dni inne niż soboty, niedziele lub angielskie święta państwowe.

2. ZASTOSOWANIE

2.1 Same niniejsze Warunki regulują i są włączone do każdej Umowy sprzedaży Towarów zawartej przez Sprzedawcę lub w jego imieniu.  Mają one zastosowanie w miejsce i mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami zawartymi lub przywołanymi w dokumentacji przedłożonej przez Kupującego, w korespondencji lub w innym miejscu, lub wynikającymi ze zwyczajów handlowych, praktyki lub sposobu prowadzenia działalności.

2.2 Przyjęcie przez Kupującego dostawy Towarów uważa się za bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków.

2.3 Zmiana niniejszych Warunków jest ważna wyłącznie w formie pisemnej i podpisana przez dyrektora lub upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.

3. CYTATY I AKCEPTACJA

3.1 Wycena wystawiona przez Sprzedającego nie stanowi oferty.  Podstawą sporządzenia oferty jest fakt, że Umowa nie dojdzie do skutku do momentu wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany Oferty w każdym czasie przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę.  Każda Wycena jest ważna tylko przez okres 30 dni od daty jej sporządzenia, pod warunkiem, że Sprzedający nie dokonał wcześniej jej korekty lub wycofania.

3.2 Każde Zamówienie lub przyjęcie Oferty cenowej na Towary przez Kupującego uważa się za ofertę kupna Towarów przez Kupującego podlegającą niniejszym Warunkom.

3.3 Przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia Kupującego jest skuteczne tylko wtedy, gdy Sprzedawca dostarczy Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia i zorganizowania zwrotu pieniędzy w dowolnym momencie aż do momentu wysłania towaru.

3.4 Kupujący zapewnia, że warunki jego Zamówienia są kompletne i dokładne.

4. OPIS

4.1 Ilość i opis Towarów powinny być zgodne z Potwierdzeniem Zamówienia.

4.2 Wszelkie oświadczenia dotyczące Towarów nie mają mocy prawnej, chyba że zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie i podpisane przez dyrektora lub upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie powołał się na żadne oświadczenie, przyrzeczenie ani oświadczenie złożone lub złożone przez Sprzedawcę lub w jego imieniu, które nie jest określone w Umowie.  

4.3 Wszystkie próbki, rysunki, projekty, materiały opisowe, specyfikacje, dane szczegółowe dotyczące wagi i wymiarów oraz reklamy wydane przez Sprzedawcę są wydawane w celu przybliżonego zapoznania się z opisanymi w nich Towarami.  Nie stanowią one części Umowy i nie są sprzedażą na podstawie próbki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia lub inne wady w rysunkach, projektach lub specyfikacjach nie przygotowanych przez Sprzedającego.

4.4 Wyłączną odpowiedzialnością Kupującego jest upewnienie się, że Towary są odpowiednie do danego celu.  Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, że Towary będą nadawały się do jakiegokolwiek szczególnego celu.

5. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

5.1 Kupujący jest zobowiązany:

5.1.1.1 zapewni, że ściśle przestrzega wszystkich instrukcji i wytycznych wydanych przez producenta towarów, w tym dotyczących przechowywania, użytkowania i, w stosownych przypadkach, testowania towarów;

5.1.2 skontrolować Towary natychmiast po ich otrzymaniu w celu upewnienia się, że wszelkie plomby lub opakowania zabezpieczające nie zostały uszkodzone podczas dostawy;

5.1.3 zawsze stosować się do wszystkich przepisów prawa i wytycznych dotyczących dobrych praktyk w zakresie użytkowania i stosowania Towarów;

5.1.4 upewniać się, że Towary są odpowiednie dla celów Kupującego i odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania;

5.1.5 uzyskać wszelkie stosowne zgody od wszelkich osób, do których stosuje Produkty lub odsprzedaje Produkty i zwrócić ich uwagę, przed użyciem, na wszelkie potencjalne ryzyko dla zdrowia lub skutki uboczne stosowania Produktów; oraz

5.1.6 w przypadku wątpliwości co do Towarów, ich zastosowania, składowania i/lub składu, należy zwrócić się z odpowiednim zapytaniem do producenta Towarów.  Przedsiębiorstwo może dostarczyć Kupującemu dane kontaktowe producenta w tym celu, jeśli jest to wymagane.

5.2 Kupujący zabezpieczy Przedsiębiorstwo i zwolni je z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, straty i żądania wynikające z naruszenia przez Kupującego niniejszego Warunku 5.

6. CENA

6.1 O ile Sprzedawca nie uzgodnił inaczej na piśmie lub nie podał w Potwierdzeniu Zamówienia, ceną płatną za Towary jest cena podana w opublikowanym przez Sprzedawcę wykazie cen obowiązującym w chwili wysyłki. W przypadku błędu technicznego, który ma wpływ na cenę podaną na stronie internetowej, Kupujący zostanie powiadomiony o konieczności dokonania dodatkowej płatności lub zwrotu w celu pokrycia różnicy w zapłaconej kwocie.

6.2 Sprzedawca może w każdej chwili przed dostawą Towarów: (a) wycofać wszelkie zniżki od swoich normalnych cen; i/lub (b) zmienić ceny w celu uwzględnienia inflacji, wzrostu kosztów, w tym kosztów wszelkich towarów, materiałów, przewozu, pracy lub kosztów ogólnych oraz podwyższenia lub nałożenia jakiegokolwiek podatku, cła lub innego obciążenia.

6.3 O ile nie określono inaczej, do ceny dodaje się podatek VAT i wszelkie inne podatki lub cła należne od Kupującego oraz wszelkie koszty lub opłaty związane z pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, przewozem i ubezpieczeniem.

6.4 Oferty promocyjne oraz kody rabatowe wykluczają często określone produkty i/lub kategorie. Kiedy piszemy "Obowiązują wyjątki", oznacza to, że maszyny do tatuażu i meble do tatuażu są wyłączone z możliwości korzystania z kodu rabatowego i/lub promocji.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI

7.1 Zapłata ceny za Towary następuje z góry i przed dostawą Towarów, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.  

7.2 Płatność uznaje się za otrzymaną dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę rozliczonych środków.

7.3 Kupujący dokona wszystkich płatności należnych z tytułu Umowy w całości, bez jakichkolwiek potrąceń, czy to w drodze potrącenia, roszczenia wzajemnego, dyskonta, upustu czy też w inny sposób, chyba że Kupujący posiada ważny nakaz sądowy wymagający zapłaty przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego kwoty równej takiemu potrąceniu.

7.4 Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia każdej kwoty należnej mu od Kupującego z każdą kwotą należną mu od Sprzedawcy z tytułu jakiejkolwiek Umowy.

7.5 Wszelkie płatności należne Sprzedawcy z tytułu Umowy stają się wymagalne natychmiast po jej rozwiązaniu, pomimo wszelkich innych postanowień.

7.6 W przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty jakiejkolwiek kwoty należnej Sprzedawcy z tytułu Umowy, Sprzedawca zastrzega sobie do tego prawo: (a) zawieszenia dostawy Towarów na rzecz Kupującego; i/lub (b) żądania odsetek w wysokości pięciu procent. (5%) powyżej podstawowej stopy oprocentowania pożyczek od czasu do czasu The Bank of England naliczanych codziennie od terminu płatności do momentu otrzymania przez Sprzedającego pełnej kwoty (w tym naliczonych odsetek) przed lub po wydaniu wyroku.

7.7 Każde przedłużenie kredytu udzielonego Kupującemu może zostać zmienione lub wycofane w dowolnym momencie.

7.8 Jeżeli, w opinii Sprzedawcy, zdolność kredytowa Kupującego ulegnie pogorszeniu przed dostawą Towarów, Sprzedawca może zażądać pełnej lub częściowej zapłaty ceny przed dostawą lub dostarczenia zabezpieczenia zapłaty przez Kupującego w formie akceptowanej przez Sprzedawcę.

8. DOSTAWA

8.1 Terminy dostawy lub wysyłki podane w Wycenie, Potwierdzeniu Zamówienia lub w innym miejscu są jedynie orientacyjne i nie mają żadnego wpływu na treść umowy.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za niedostarczenie przesyłki w określonym terminie lub terminach.  Termin dostawy nie stanowi istoty Umowy i nie może być realizowany poprzez doręczenie zawiadomienia.  Jeżeli terminy dostaw nie zostały określone, dostawa nastąpi w rozsądnym terminie.

8.2 Dostawa będzie realizowana pod adresem dostawy wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia, chyba że Sprzedający uzgodnił inaczej na piśmie.   

8.3 Kupujący zapewni w miejscu dostawy i na swój koszt odpowiedni i odpowiedni sprzęt oraz ręczną siłę roboczą do rozładunku Towarów.  Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozładunek Towarów w miejscu dostawy.  Kupujący zwolni Sprzedawcę z wszelkiej straty, odpowiedzialności i kosztów powstałych w wyniku udzielenia przez Sprzedawcę lub jego podwykonawców pomocy Kupującemu w rozładunku lub innym sposobie usunięcia Towarów z miejsca dostawy.

8.4 Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych Warunków, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie dostawy w określonym terminie, ani też żadne opóźnienie nie uprawnia Kupującego do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, chyba że takie opóźnienie przekracza 60 dni.

8.5 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Kupujący odmawia lub nie przyjmuje dostawy jakichkolwiek Towarów, gdy są one gotowe do dostawy, lub nie podejmuje żadnych działań niezbędnych do dostawy Towarów, Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, do zbycia Towarów w sposób określony przez Sprzedawcę oraz do odzyskania od Kupującego wszelkich strat lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku takiej odmowy lub niedostarczenia Towarów (w tym kosztów przechowywania od daty wymagalności dostawy).

8.6 Ilość każdej partii Towarów zarejestrowana przez Sprzedawcę przy wysyłce z siedziby Sprzedawcy stanowi rozstrzygający dowód ilości otrzymanej przez Kupującego przy dostawie, chyba że Kupujący może przedstawić rozstrzygające dowody świadczące o czymś przeciwnym.

8.7 Sprzedawca może dokonać dostawy Towarów w jednej lub kilku partiach.  Każda oddzielna rata będzie fakturowana i opłacana zgodnie z postanowieniami Umowy.  Każda rata będzie traktowana jako oddzielna Umowa i żadne wypowiedzenie lub rozwiązanie jakiejkolwiek pojedynczej Umowy dotyczącej raty nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od jakiejkolwiek innej Umowy lub raty ani do odstąpienia od niej.

8.8 Kupujący powinien skontrolować i przetestować Towary niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w każdym przypadku przed zastosowaniem jakiegokolwiek procesu, użyciem, zmianą, obróbką lub inną zmianą Towarów. W przypadku, gdy Kupujący nie skontroluje i nie przetestuje Towarów zgodnie z niniejszym Warunkiem 8.8, wówczas, niezależnie od jakichkolwiek innych warunków zawartych w niniejszych Warunkach, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego w odniesieniu do jakiejkolwiek wady Towarów.

9. ZWROTY I NIEUDANA LUB KRÓTKA DOSTAWA

9.1 Zamówienia mogą być anulowane i/lub Towary mogą być zwracane wyłącznie według uznania Sprzedawcy.  Jeżeli takie żądanie zostanie zaakceptowane przez Sprzedawcę, cena za te Towary (jeżeli została już zapłacona) zostanie zaliczona na poczet ceny w wysokości 90% pierwotnej wartości faktury, lub w przypadku, gdy płatność nie została dokonana, Kupujący będzie odpowiedzialny tylko za 10% ceny zakupu.

9.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niektóre Towary (w tym farby do tatuażu) nie podlegają zwrotowi i nie podlegają zwrotowi.

9.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego:

9.3.1 brak dostawy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o reklamacji w terminie trzech dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę;

9.3.2 braki w dostarczonej ilości, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o reklamacji w ciągu trzech dni od daty otrzymania Towarów; oraz

9.3.3 uszkodzenie lub utrata Towarów lub jakiejkolwiek ich części w transporcie (w przypadku gdy Towary przewożone są własnym transportem lub przez przewoźnika w imieniu Sprzedawcy), chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o reklamacji w terminie trzech dni od otrzymania Towarów lub przewidywanej daty ich dostawy,

a w przypadku ważnego roszczenia Kupującego wynikającego z niniejszego Warunku 9.3, jedynym środkiem zaradczym przysługującym Kupującemu i Sprzedającemu jest naprawienie wszelkich braków lub niedostarczeń.

10. RYZYKO I TYTUŁ

10.1 Od momentu dostawy Towar jest na ryzyko Kupującego.  Od momentu dostawy do momentu przejścia własności Towarów na Kupującego zgodnie z Warunkiem 10.1, Kupujący ubezpieczy Towary od wszelkiego ryzyka na pełną wartość.

10.2 Niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka, prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego dopiero w późniejszym z wymienionych terminów: (a) dostawy; oraz (b) otrzymania przez Sprzedawcę w całości (w rozliczonych środkach): (i) uzgodnionej ceny za Towary (wraz z narosłymi odsetkami); oraz (ii) wszystkich innych kwot należnych Sprzedawcy od Kupującego z tytułu jakiejkolwiek Umowy.

10.3 Do momentu przejścia własności Towarów na Kupującego, Kupujący jest w posiadaniu Towarów w charakterze powiernika i będzie je posiadał:

10.3.1 nie pozostaje w posiadaniu Towarów (inaczej niż zgodnie z Warunkiem 10.6);

10.3.2 utrzymuje Towary wolne od jakichkolwiek opłat, zastawów lub obciążeń oraz przechowuje je (bez ponoszenia kosztów przez Sprzedawcę) oddzielnie od wszystkich innych towarów Kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w taki sposób, aby można je było łatwo zidentyfikować jako własność Sprzedawcy;

10.3.3 nie niszczyć, nie blaknąć ani nie zasłaniać żadnego znaku identyfikacyjnego lub opakowania na Towarach lub związanego z nimi;

10.3.4 utrzymywać Towary w zadowalającym stanie;

10.3.5 przekazywać Sprzedawcy takich informacji o Towarach, jakich Sprzedawca może od czasu do czasu wymagać; oraz

10.3.6 zawiadamiać Sprzedawcę niezwłocznie o zaistnieniu któregokolwiek z przypadków wypowiedzenia określonych w Warunku 13.2.

10.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odebrania i odsprzedaży któregokolwiek z Towarów, do których zachował prawo własności.  Zgoda Sprzedawcy na posiadanie Towarów przez Kupującego oraz wszelkie prawa, jakie Kupujący może mieć do posiadania Towarów, ustają w każdym przypadku z chwilą zajścia któregokolwiek z wydarzeń określonych w Warunku 13.2.

10.5 Kupujący przyznaje Sprzedawcy, jego agentom i pracownikom nieodwołalne prawo i licencję na wjazd do lokalu Kupującego z pojazdami lub bez pojazdów w normalnych godzinach pracy w celu dokonania inspekcji i/lub przejęcia Towarów, do których zachował prawo własności.  Prawo to i licencja pozostają bez względu na rozwiązanie Umowy z jakiegokolwiek powodu i pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw nabytych przez Sprzedającego na mocy Umowy lub w inny sposób.

10.6 W czasie, gdy Kupujący jest w posiadaniu Towarów za zgodą Sprzedawcy (ale nie w inny sposób), Kupujący może w ramach zwykłej działalności gospodarczej sprzedać Towary lub każdy nowy produkt lub produkty wytworzone wraz z Towarami, zanim prawo własności do nich przejdzie na Kupującego, pod warunkiem, że:

10.6.1 w stosunkach między Kupującym a jego klientem, Kupujący sprzedaje Towary jako zleceniodawca, a Kupujący nie jest i nie będzie upoważniony do zobowiązania Sprzedającego do jakichkolwiek stosunków umownych z podkupującym lub klientem lub jakąkolwiek inną osobą lub odpowiedzialności wobec nich;

10.6.2 w stosunkach między Sprzedawcą a Kupującym, Kupujący sprzedaje Towary w charakterze powiernika jako agent Sprzedawcy;

10.6.3 Kupujący posiada taką część wpływów ze sprzedaży, która stanowi kwotę należną od Kupującego na rzecz Sprzedawcy na zasadzie powiernictwa i nie łączy tych wpływów z innymi środkami pieniężnymi ani nie wpłaca ich na zadłużone konto bankowe; oraz

10.6.4 niezależnie od uzgodnionego okresu kredytowania płatności ceny Towarów, Kupujący zapłaci Sprzedającemu takie wpływy ze sprzedaży niezwłocznie po ich otrzymaniu.

10.7 Niezależnie od postanowień niniejszego Warunku 10.1, Sprzedawca może: (a) wytoczyć przeciwko Kupującemu powództwo o zapłatę ceny Towarów w przypadku braku zapłaty przez Kupującego w terminie płatności, nawet jeżeli prawo własności Towarów nie przeszło na Kupującego; oraz (b) w dowolnym czasie po dostawie powiadomić Kupującego o przejściu prawa własności Towarów na Kupującego ze skutkiem od daty powiadomienia.

10.8 W przypadku rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek powodu, prawa Sprzedawcy zawarte w niniejszym Warunku 10.1 pozostają w mocy.

11. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1 Sprzedawca gwarantuje, że Towary są zadowalającej jakości w momencie dostawy, ale Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie lub przechowywanie Towarów przez Kupującego inaczej niż zgodnie z jego instrukcjami.

11.2 Jeżeli Kupujący chce złożyć reklamację z tytułu gwarancji określonej w Warunku 11.1, powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie 30 dni od daty dostawy Towarów (lub w przypadku wady wrodzonej, w terminie 30 dni od wykrycia wady).  W przypadku ważnego roszczenia Kupującego zgodnie z Warunkiem 11.1, Kupujący (jeśli dotyczy) zwróci, na własny koszt, wadliwe Towary do Sprzedawcy w celu ich przetestowania i sprawdzenia, a jeśli odpowiedzialność zostanie przyjęta przez Sprzedawcę zgodnie z Warunkiem 11.1, jedynym środkiem zaradczym przysługującym Kupującemu i jedynym obowiązkiem Sprzedawcy jest, według uznania Sprzedawcy, wymiana lub naprawa wszelkich Towarów uznanych za uszkodzone lub wadliwe albo zwrot ceny takich Towarów.

11.3 Sprzedawca przekaże Kupującemu, w zakresie, w jakim jest to możliwe, korzyści wynikające z jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi udzielonej Sprzedawcy przez producenta Towarów.

11.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie gwarancji zawartej w Warunku 11.1, jeżeli Kupujący dokona jakiegokolwiek dalszego użytkowania Towarów po przekazaniu takiego zawiadomienia lub dokona zmian lub napraw Towarów bez zgody Sprzedawcy.

11.5 Wszystkie warunki, gwarancje i oświadczenia wyrażone lub dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub w inny sposób związane z Towarami (z wyjątkiem warunków dorozumianych w sekcji 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.) są wyłączone z Umowy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

11.6 Z zastrzeżeniem Warunków 11.7 i 11.8, łączna odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego wynikająca z niniejszych Warunków nie może w żadnym wypadku przekroczyć wartości Zamówienia, do którego odnosi się ta odpowiedzialność.

11.7 Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy: (a) za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Sprzedawcy; (b) za oszustwo lub fałszywe wprowadzenie w błąd; (c) naruszenie dorozumianego terminu w sekcji 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 roku; lub (d) za wszelkie kwestie, których wyłączenie lub próba wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy byłaby niezgodna z prawem.

11.8 Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności z tego tytułu: (a) odpowiedzialności pośredniej, przypadkowej, szczególnej lub wynikowej, o jakimkolwiek charakterze; (b) utraty lub uszkodzenia zysków; (c) utraty spodziewanych zysków; (d) utraty lub uszkodzenia wartości firmy; (e) utraty działalności lub możliwości biznesowych; (f) utraty przychodów; (g) utraty lub uszkodzenia reputacji; lub (h) utraty czasu zarządzania.

11.9 Wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym Warunku 11 wyłączają i ograniczają wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób.

12. SIŁA WYŻSZA

Jeżeli Sprzedawca nie może, utrudnia lub opóźnia dostawę Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami z powodu zdarzenia, na które Sprzedawca nie ma wpływu, w tym aktów terroryzmu, powstania, zamieszek, niepokojów społecznych i działań wojskowych, wykonywanie uprawnień nadzwyczajnych przez jakikolwiek lokalny, regionalny lub krajowy organ rządowy, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu i innych klęsk żywiołowych, akcji protestacyjnych, strajków i lokautów, blokad lub embarga lub braku lub opóźnienia dostaw energii elektrycznej, paliwa, transportu, sprzętu, systemów telekomunikacyjnych, Internetu lub innych towarów i/lub usług (w tym wszelkich materiałów osób trzecich) Sprzedający może, według własnego uznania: (a) zawiesić dostawy na czas trwania okoliczności; (b) jeżeli Sprzedający ma niewystarczające zapasy, aby wypełnić swoje zobowiązania, rozdzielić dostępne zapasy pomiędzy swoich klientów zgodnie ze swoją decyzją; lub (c) rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym każdą Umowę, której to dotyczy, poprzez pisemne zawiadomienie Kupującego, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku tego.

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13.1 W dniu lub w dowolnym czasie po wystąpieniu któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w Warunku 13.2 Sprzedawca może: (a) zatrzymać wszelkie Towary w tranzycie; (b) zawiesić dalsze dostawy dla Kupującego; (c) skorzystać z praw przysługujących mu na mocy Warunku 10.1; i/lub (d) rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym każdą Umowę z Kupującym w drodze pisemnego zawiadomienia.

13.2 Zdarzenia te mają miejsce:

13.2.2 naruszenie przez Kupującego zobowiązania wynikającego z Umowy ze Sprzedawcą; lub

13.2.3 Kupujący zawiera układ z wierzycielami lub składa się z nich, staje się przedmiotem dobrowolnego układu, planu naprawczego, zarządu komisarycznego, administrowania, likwidacji, upadłości lub likwidacji, nie jest w stanie spłacić swoich długów lub w inny sposób staje się niewypłacalny lub cierpi, lub jest przedmiotem zakłóceń, egzekucji, przypadku upadłości lub innego podobnego procesu lub zdarzenia, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach.

13.3 Po rozwiązaniu Umowy zgodnie z Warunkiem 12 lub Warunkiem 13.1 wszelkie zadłużenie Kupującego wobec Sprzedawcy staje się natychmiast wymagalne, a Sprzedawca jest zwolniony z wszelkich dalszych zobowiązań do dostarczenia Towarów Kupującemu na mocy tej Umowy.

14.          UWAGI

14.1 Zawiadomienie na mocy lub w związku z Umową powinno być sporządzone na piśmie i doręczone osobiście lub wysłane listem poleconym lub wysłane faksem na ostatni znany adres lub numer faksu drugiej strony.

14.2 W przypadku braku dowodu wcześniejszego otrzymania zawiadomienia, doręczenie zawiadomienia uznaje się za dokonane: a) jeżeli zostało doręczone osobiście, po opuszczeniu go na adres, o którym mowa w warunku 14.1; b) jeżeli zostało wysłane listem poleconym lub przesyłką poleconą, dwa dni robocze po jego nadaniu (z wyjątkiem dnia nadania); lub c) jeżeli zostało wysłane faksem w dniu roboczym przed godziną 17.00 w momencie jego nadania, a w innym przypadku następnego dnia roboczego.

15.         OGÓLNE

15.1 O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, Umowa (oraz wszelkie dokumenty, o których w niej mowa) stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia, komunikaty, negocjacje i porozumienia dotyczące przedmiotu Umowy.  Żadna ze stron nie polegała na jakichkolwiek gwarancjach lub oświadczeniach, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych w Kontrakcie.

15.2 Kupujący nie może scedować ani przenieść lub rzekomo przenieść jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy.  Sprzedawca może scedować Umowę lub jakąkolwiek jej część na jakąkolwiek osobę.

15.3 Jeżeli jakikolwiek Warunek Umowy (lub jego część) zostanie uznany przez jakikolwiek sąd lub organ administracyjny właściwej jurysdykcji za nieważny, niewykonalny lub niezgodny z prawem, pozostałe Warunki pozostają w mocy.  Jeśli jakikolwiek nieważny, niewykonalny lub niezgodny z prawem Warunek Umowy byłby ważny, wykonalny lub zgodny z prawem, gdyby jakaś jego część została usunięta, Warunek ten będzie miał zastosowanie z wszelkimi zmianami niezbędnymi do nadania mocy prawnej zamiarowi handlowemu stron.

15.4 Żaden z zapisów Umowy nie ma na celu przyznania jakiejkolwiek osobie prawa do egzekwowania jakiegokolwiek Warunku Umowy, którego osoba ta nie miałaby, gdyby nie Ustawa o Umowach (Prawa Osób Trzecich) z 1999 roku.

15.5 Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez Sprzedawcę jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka prawnego przewidzianego w Umowie lub w przepisach prawa nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa, uprawnienia lub środka prawnego, ani też zrzeczenia się jakichkolwiek innych praw, uprawnień lub środków prawnych.  Żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie prawa, uprawnienia lub środka prawnego przewidzianego w Umowie nie stanowi przeszkody dla dalszego wykonywania prawa, uprawnienia lub środka prawnego lub wykonywania innego prawa, uprawnienia lub środka prawnego.

15.6 Każde prawo lub środek zaradczy przysługujący Sprzedawcy na mocy Umowy pozostaje bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego przysługującego Sprzedawcy na mocy Umowy lub nie.

15.7 Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich powództw, działań lub postępowań oraz rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z Umowy lub w związku z nią.

  1. 16.          REGULAMIN KORZYSTANIA Z "CENTRUM PORAD"

16.1 Centrum Porad ("Hub") jest otwartym forum dla użytkowników strony internetowej [https://www.barberdts.com/pl/], na którym mogą oni zadawać pytania i pozostawiać komentarze lub wiadomości w wątkach wymagających porady związanej z tatuażami. Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat.

16.2 Chociaż Hub ma stanowić nieformalne forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami i poradami, udostępniane treści mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny; nie stanowią one porady, na której należy polegać bez przeprowadzenia dalszych badań. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie treści zamieszczonych na naszym Hubie należy zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady.

16.3 Dołożymy starań, aby moderować wszystkie treści przed podjęciem decyzji o ich publikacji, jednak nie jesteśmy do tego zobowiązani. Jakiekolwiek przesłane treści nie zostaną opublikowane lub zostaną usunięte po ich opublikowaniu, jeśli później okaże się, że zawierają one:

16.3.1 ataki osobiste lub tzw."trolling";

16.3.2 nielegalne lub nieodpowiednie treści, w tym odniesienia do nadmiernego spożycia alkoholu lub używania nielegalnych substancji;

16.3.3 treści o charakterze sugestywnym lub seksualnym;

16.3.4 treści seksistowskie, rasistowskie, homofobiczne lub transfobiczne;

16.3.5 treści, które mogą zachęcać lub podżegać do przemocy, w tym odniesienia do terroryzmu;

16.3.6 formuły, instrukcje lub porady, które mogą spowodować krzywdę lub obrażenia;

16.3.7 informacji osobistych lub poufnych;

16.3.8 naruszeń lub łamania praw osób trzecich;

16.3.9 podszywanie się pod inną osobę;

16.3.10 nieodpowiedniego, obraźliwego lub zawierającego groźby języka, w tym między innymi wyrażeń wykrzyknikowych; lub

16.3.11 spamu, w tym między innymi reklam i linków do zewnętrznych stron internetowych (chyba że linki te odnoszą się do dozwolonych treści).

16.4 Użytkownicy przesyłający treści do moderacji, które konsekwentnie naruszają standardy określone w punkcie 16.3, zostaną pozbawieni możliwości przesyłania treści w przyszłości. W poważnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.

16.5 Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą treści zamieszczanych przez naszych użytkowników, napisz do nas na adres: [email protected], a my niezwłocznie zajmiemy się sprawą. Niestety, nie możemy zagwarantować czasu odpowiedzi, ale staramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.

16.6 Aby przesłać nam treść, musisz podać swoje pytanie, prośbę lub komentarz, nazwę użytkownika (która nie jest Twoim prawdziwym imieniem) oraz adres e-mail. Podając te informacje, możesz również wyrazić zgodę na przesyłanie Ci naszych materiałów promocyjnych drogą mailową. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości wysyłając e-mail na adres [email protected].

16.7 Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z brytyjskim prawem o ochronie danych osobowych. Nasza polityka prywatności jest dostępna pod tym linkiem: https://www.barberdts.com/uk/privacy_policy

16.8 Treść przekazana do moderacji w dzień roboczy (tj. od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem świąt państwowych w Wielkiej Brytanii), jeśli zostanie zatwierdzona, zostanie opublikowana w ciągu 48 godzin od jej otrzymania. Treści zgłoszone do moderacji w innym dniu niż dzień roboczy (tj. w soboty, niedziele i święta), jeśli zostaną zatwierdzone, zostaną opublikowane w ciągu 4 dni od ich otrzymania.

16.9 Jeśli chcesz usunąć rozpoczęty przez siebie wątek, skontaktuj się z nami na podany wyżej adres e-mail. Rozważymy wszystkie prośby, indywidualnie dla każdego przypadku. Należy jednak pamiętać, że z reguły nie usuwamy całych wątków, ponieważ wiązałoby się to z usunięciem treści innych użytkowników.

16.10 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje na naszej stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, dosłownych lub domyślnych, że treści zamieszczane na Hubie są dokładne, kompletne lub aktualne.

16.11 Mimo, że moderujemy wszystkie treści zamieszczane na Hubie, poglądy lub wartości wyrażane przez użytkowników na naszej stronie nie muszą odzwierciedlać naszych poglądów lub wartości.

16.12 Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji, która pozwala Ci przesyłać treści na naszą stronę lub kontaktować się z innymi użytkownikami naszej strony, gwarantujesz, że każdy taki wpis jest zgodny ze standardami treści określonymi w punkcie 16.3. Będziesz odpowiedzialny wobec nas i zabezpieczysz nas przed odpowiedzialnością za jakiekolwiek naruszenie tej gwarancji.

16.13 Przesyłając treści, automatycznie przyznajesz nam ogólnoświatową, wolną od tantiem, wieczystą, niewyłączną licencję na używanie, powielanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystywanie treści (w całości lub w części) w sposób, który my, według własnego uznania, uznamy za stosowny. Możemy korzystać z tej licencji w dowolnym formacie, przy użyciu dowolnych mediów lub technologii.

16.14 Z zastrzeżeniem praw i licencji udzielonych nam zgodnie z punktem 16.13, zachowujesz wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały w przesłanych przez siebie treściach. Oznacza to, że prawa autorskie do Twoich treści pozostają przy Tobie i że możesz nadal korzystać z tych materiałów w dowolny sposób, w tym zezwalać innym na ich wykorzystanie.

16.15 Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać żadnych treści chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową, prawem moralnym lub innym prawem należącym do strony trzeciej bez wyraźnej zgody właściciela danego prawa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieuzyskania takiego pozwolenia lub za wszelkie inne szkody wynikające z przesłanych przez niego treści oraz zwolni nas z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zarzutów o naruszenie prawa.

16.16 Mamy prawo ujawnić Twoją tożsamość osobom trzecim, które twierdzą, że jakiekolwiek treści zamieszczone lub przesłane przez Ciebie na naszą stronę stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

16.17 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczanie i tworzenie kopii zapasowych swoich treści.

16.18 Wykluczamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Hubu lub jakichkolwiek treści na nim zawartych.

16.19 W zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć, powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej witryny lub z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na naszej witrynie.

16.20 Należy pamiętać, że Hub jest udostępniany wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Hubu do celów komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, działalności, przychodów, przewidywanych oszczędności, możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji, jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody lub przerwy w działalności. Nie ma również wpływu na Zasady i warunki umowy oraz prawa konsumenta.